Điều khoản sử dụng

Chào mừng quý vị đến với trang thông tin điện tử Visa24h hay các thuộc tính di động, bao gồm cả các ứng dụng liên quan (gọi chung là “Trang thông tin điện tử” này). Trang thông tin điện tử này được cung cấp với mục đích duy nhất là hỗ trợ khách hàng thu thập thông tin du lịch, đăng ý kiến về các vấn đề liên quan đến du lịch, tham gia các diễn đàn du lịch tương tác cũng như tìm kiếm, đặt chỗ du lịch và không vì mục đích nào khác. Thuật ngữ “chúng tôi”, “của chúng tôi” và “Visa24h” đề cập đến Visa24h , các công ty liên kết và các trang thông tin điện tử của chúng tôi (gọi chung là "Visa24h"). Thuật ngữ “quý vị” đề cập đến khách hàng truy cập vào Trang thông tin điện tử và/hoặc đóng góp nội dung trên Trang thông tin điện tử này.

Trang thông tin điện tử này được cung cấp cho quý vị với điều kiện là quý vị chấp thuận không sửa đổi bất kỳ/mọi điều khoản, điều kiện và thông báo được nêu dưới đây (gọi chung là “Thỏa thuận”). Bằng việc truy cập hoặc sử dụng Trang thông tin điện tử này theo bất kỳ phương thức nào, quý vị đồng ý chịu sự ràng buộc bởi Thỏa thuận và tuyên bố rằng quý vị đã đọc và hiểu các điều khoản của Thỏa thuận. Xin vui lòng đọc kỹ Thỏa thuận vì Thỏa thuận có chứa thông tin liên quan đến các quyền pháp lý của quý vị và các giới hạn đối với các quyền này cũng như phần đề cập đến luật áp dụng và thẩm quyền giải quyết tranh chấp. Nếu quý vị không chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện này, quý vị không được phép sử dụng Trang thông tin điện tử này.

Chúng tôi có thể thay đổi hoặc bằng cách khác sửa đổi Thỏa thuận trong tương lai phù hợp với các Điều khoản và Điều kiện này và quý vị hiểu và đồng ý rằng việc quý vị tiếp tục truy cập hoặc sử dụng Trang thông tin điện tử này sau khi có thay đổi đó biểu thị sự chấp thuận của quý vị đối với Thỏa thuận đã cập nhật hoặc sửa đổi. Chúng tôi sẽ ghi chú ngày thực hiện sửa đổi gần nhất đối với Thỏa thuận ở cuối trang này và mọi bản sửa đổi sẽ có hiệu lực ngay khi đăng tải. Chúng tôi sẽ thông báo cho các thành viên của mình về những thay đổi quan trọng đối với các điều khoản và điều kiện này bằng cách gửi thông báo đến địa chỉ thư điện tử được cung cấp cho chúng tôi khi đăng ký hoặc bằng cách đăng tải thông báo trên Trang thông tin điện tử của chúng tôi. Xin vui lòng định kỳ quay lại trang này để xem phiên bản mới nhất của Thỏa thuận.

SỬ DỤNG TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Một trong những điều kiện để quý vị được sử dụng Trang thông tin điện tử này đó là quý vị đảm bảo rằng (i) mọi thông tin mà quý vị cung cấp trên Trang thông tin điện tử này là đúng, chính xác, hiện hành và đầy đủ, (ii) nếu quý vị có tài khoản Visa24h.co.uk, quý vị sẽ bảo vệ thông tin tài khoản của mình, giám sát và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc người khác sử dụng tài khoản của quý vị, (iii) quý vị phải đủ 13 tuổi trở lên để đăng ký tài khoản và đóng góp cho Trang thông tin điện tử của chúng tôi và (iv) quý vị có thẩm quyền hợp pháp để tham gia vào Thỏa thuận này và sử dụng Trang thông tin điện tử này theo các điều khoản và điều kiện đi kèm.

Visa24h không chủ ý thu thập thông tin của bất kỳ cá nhân nào dưới 13 tuổi. Chúng tôi có toàn quyền từ chối việc truy cập Trang thông tin điện tử này và các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho bất kỳ người nào, tại bất kỳ thời điểm nào và vì bất kỳ lý do gì, bao gồm, nhưng không giới hạn bởi lý do vi phạm Thỏa thuận này.

Nghiêm cấm sao chép, truyền, tái bản, chép lại, đăng tải hoặc tái phân phối Nội dung thông tin điện tử hay bất kỳ phần nào trong đó khi chưa có sự cho phép trước bằng văn bản của Visa24h. Để xin phép, quý vị có thể liên hệ với Visa24h theo địa chỉ sau:

Giám đốc phụ trách hoạt động phát triển thành viên và kinh doanh
Visa24h
400 1st Avenue
Needham, MA 02494, Hoa Kỳ

Người dùng của Trang thông tin điện tử sẽ không phải chịu bất kỳ khoản phí nào khi sử dụng Trang thông tin điện tử theo các Điều khoản và Điều kiện này. Tuy nhiên, Trang thông tin điện tử có chứa liên kết đến các thông tin điện tử của bên thứ ba thuộc quyền sở hữu và điều hành của các nhà cung cấp hoặc đại lý dịch vụ độc lập. Các bên thứ ba đó có thể tính phí sử dụng một số nội dung hoặc dịch vụ được cung cấp trên trang thông tin điện tử. Do đó, quý vị nên thực hiện mọi hoạt động tìm hiểu mà quý vị thấy cần thiết hoặc thích hợp trước khi tiến hành bất kỳ giao dịch nào với bất kỳ bên thứ ba nào để xác định xem quý vị có phải trả phí hay không. Nếu Visa24h cung cấp chi tiết về các khoản phí trên Trang thông tin điện tử, thông tin đó sẽ chỉ được cung cấp với mục đích tạo thuận lợi cho việc tham khảo và phục vụ thông tin mà thôi. Visa24h không đảm bảo dưới mọi hình thức rằng thông tin này là đúng và cũng không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với nội dung hoặc dịch vụ do các thông tin điện tử mà bên thứ ba đó cung cấp.

HOẠT ĐỘNG BỊ CẤM

Nội dung và thông tin trên Trang thông tin điện tử này (bao gồm, nhưng không giới hạn bởi tin nhắn, dữ liệu, thông tin, văn bản, nhạc, âm thanh, ảnh, đồ họa, video, bản đồ, biểu tượng, phần mềm, mã hoặc tài liệu khác) cũng như cơ sở hạ tầng được dùng để cung cấp nội dung và thông tin đó là tài sản độc quyền của chúng tôi. Quý vị đồng ý không sửa đổi, sao chép, phân phát, truyền, hiển thị, trưng bày, tái tạo, công bố, cấp quyền sử dụng, tạo ra tác phẩm phái sinh, chuyển giao hoặc bán hay bán lại bất kỳ thông tin, phần mềm, sản phẩm hoặc dịch vụ nào có được từ hay thông qua Trang thông tin điện tử này. Ngoài ra, quý vị đồng ý không:

 • (i) sử dụng Trang thông tin điện tử này hoặc các nội dung của Trang thông tin điện tử này cho bất kỳ mục đích thương mại nào;

 • (ii) truy cập, theo dõi hay sao chép bất kỳ nội dung hay thông tin nào của Trang thông tin điện tử này bằng cách sử dụng bất kỳ rô-bốt, chương trình thu thập thông tin về trang thông tin điện tử (spider), chương trình trích rút dữ liệu (scraper) hay phương tiện tự động khác hay bất kỳ quy trình thủ công nào vì bất kỳ mục đích gì khi chưa có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của chúng tôi;

 • (iii) vi phạm các hạn chế về ứng dụng chặn rô-bốt trên Trang thông tin điện tử này hoặc bỏ qua hay tránh né các biện pháp khác được sử dụng để ngăn chặn hoặc giới hạn việc truy cập Trang thông tin điện tử này;

 • (iv) thực hiện bất kỳ hành động nào mà theo toàn quyền xem xét của chúng tôi là gây nên, hoặc có thể gây nên một lượng tải lớn quá mức hoặc không tương xứng với cơ sở hạ tầng của chúng tôi;

 • (v) liên kết sâu đến bất kỳ phần nào của Trang thông tin điện tử này vì bất kỳ mục đích gì khi chưa có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của chúng tôi;

 • (vi) "tạo khung", "phản chiếu" hoặc bằng cách khác kết hợp bất kỳ phần nào của Trang thông tin điện tử này vào bất kỳ trang thông tin điện tử nào khác khi chưa có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi; hoặc

 • (vii) tìm cách sửa đổi, biên dịch, điều chỉnh, chỉnh sửa, giải mã, phân tách hoặc thiết kế đối chiếu bất kỳ chương trình phần mềm nào mà Visa24h sử dụng liên quan đến Trang thông tin điện tử hoặc các dịch vụ.

CHÍNH SÁCH VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ VÀ TIẾT LỘ

Visa24h tin rằng có thể bảo vệ quyền riêng tư của quý vị. Mọi thông tin cá nhân mà quý vị đăng trên Trang thông tin điện tử sẽ được sử dụng theo Chính sách về Quyền riêng tư của chúng tôi. Nhấp vào đây để xem Chính sách về Quyền riêng tư hiện hành của chúng tôi.

ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT VÀ VIỆC SỬ DỤNG CÁC VÙNG TƯƠNG TÁC KHÁC

Chúng tôi mong nhận được phản hồi của quý vị. Xin lưu ý rằng bằng việc gửi nội dung đến Trang thông tin điện tử này qua thư điện tử, bài đăng trên Trang thông tin điện tử này hoặc dưới hình thức khác, bao gồm các đánh giá, câu hỏi, nhận xét, gợi ý, ý tưởng về khách sạn hoặc nội dung tương tự có trong bất kỳ tin bài nào (gọi chung là “Tin bài”), quý vị cấp cho Visa24h và các công ty liên kết của Visa24h quyền không độc quyền, không phải trả phí bản quyền, lâu dài, có thể chuyển nhượng, không hủy ngang và có toàn quyền cấp quyền sử dụng thứ cấp để (a) sử dụng, tái tạo, sửa đổi, điều chỉnh, biên dịch, phân phát, công bố, tạo tác phẩm phái sinh và hiển thị và trưng bày công khai Tin bài đó trên toàn thế giới thông qua mọi phương tiện truyền thông, dù là phương tiện ở hiện tại hoặc được phát minh trong tương lai, cho bất kỳ mục đích nào; và (b) sử dụng tên mà quý vị gửi liên quan đến Tin bài đó. Quý vị xác nhận rằng Visa24h có thể lựa chọn cho biết thông tin tác giả của nhận xét hay đánh giá của quý vị. Quý vị cũng cấp cho Visa24h quyền khởi kiện theo quy định của pháp luật bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào vi phạm các quyền của quý vị hoặc của Visa24h đối với Tin bài do vi phạm Thỏa thuận này. Quý vị xác nhận và đồng ý rằng Tin bài không phải là thông tin mật và không phải là độc quyền.

Visa24h không chỉnh sửa hay kiểm soát Tin nhắn của Người dùng được đăng tải hoặc phân phối trên Trang thông tin điện tử này bao gồm tin nhắn gửi qua mọi phòng chat, bảng tin hay diễn đàn giao tiếp khác và trong mọi trường hợp sẽ không chịu trách nhiệm hay trách nhiệm pháp lý đối với các Tin nhắn của Người dùng đó. Tuy nhiên, Visa24h bảo lưu quyền xóa mọi Tin nhắn của Người dùng và/hoặc Nội dung trang thông tin điện tử vì bất kỳ lý do gì và theo quyết định riêng của mình mà không cần thông báo.

Trang thông tin điện tử này có thể bao gồm các diễn đàn thảo luận, bảng tin, dịch vụ đánh giá hoặc các diễn đàn khác mà quý vị hoặc các bên thứ ba có thể đăng đánh giá về trải nghiệm du lịch hoặc nội dung khác, tin nhắn, tài liệu hoặc các mục khác trên Trang thông tin điện tử này ("Vùng tương tác"). Nếu Visa24h cung cấp các Vùng tương tác đó thì quý vị phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với việc sử dụng Vùng tương tác của mình và tự chịu mọi rủi ro khi sử dụng. Bằng việc sử dụng các Vùng tương tác, quý vị đồng ý một cách rõ ràng không đăng tải, tải lên, chuyển giao, phân phát, lưu trữ, tạo hay bằng cách khác công bố qua Trang thông tin điện tử này bất kỳ nội dung nào sau đây:

 1. Mọi tin nhắn, dữ liệu, thông tin, văn bản, nhạc, âm thanh, ảnh, đồ họa, mã hoặc các tài liệu khác ("Nội dung") sai sự thật, bất hợp pháp, gây hiểu nhầm, bôi nhọ, nói xấu, tục tĩu, khiêu dâm, khiếm nhã, dâm dục, khêu gợi, quấy rối hoặc chủ trương quấy rối người khác, đe dọa, xâm phạm quyền riêng tư hoặc quyền công khai, lăng mạ, kích động, gian lận hay làm phiền người khác;

 2. Nội dung có tính công kích rõ ràng đối với cộng đồng trực tuyến, chẳng hạn như nội dung cổ vũ phân biệt chủng tộc, sự cuồng tín, lòng căm thù hay gây hại về thể chất thuộc mọi hình thức đối với bất kỳ nhóm người hay cá nhân nào;

 3. Nội dung cấu thành, khuyến khích, cổ vũ hay cung cấp hướng dẫn cho việc thực hiện một hoạt động phi pháp, tội phạm hình sự, làm phát sinh trách nhiệm dân sự, vi phạm quyền của bất kỳ bên nào tại bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, hoặc nội dung tạo nên trách nhiệm pháp lý hay vi phạm pháp luật của bất kỳ luật địa phương, tiểu bang, quốc gia hay luật pháp quốc tế, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các quy định của Ủy ban chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) hay các quy tắc của bất kỳ sở giao dịch chứng khoán nào, bao gồm nhưng không giới hạn bởi Sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE), NASDAQ hay Sở giao dịch chứng khoán Luân Đôn;

 4. Nội dung cung cấp thông tin hướng dẫn về các hoạt động bất hợp pháp như chế tạo hoặc mua vũ khí bất hợp pháp, vi phạm quyền riêng tư của người khác hay cung cấp hoặc tạo vi rút máy tính;

 5. Nội dung có thể xâm phạm bất kỳ bằng sáng chế, nhãn hiệu, bí mật thương mại, bản quyền hay quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền độc quyền khác của bất kỳ bên nào. Cụ thể là nội dung cổ vũ việc sao chép bất hợp pháp hoặc trái phép tác phẩm có bản quyền của người khác, chẳng hạn như cung cấp các chương trình máy tính hoặc liên kết lậu đến tác phẩm đó, cung cấp thông tin nhằm tránh né các thiết bị chống sao chép do nhà sản xuất cài đặt hoặc cung cấp nhạc hay liên kết lậu đến các tệp nhạc lậu;

 6. Nội dung giả mạo bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào hay bằng cách khác tuyên bố sai về mối quan hệ liên kết của quý vị với một cá nhân hoặc tổ chức, bao gồm cả Visa24h;

 7. Các chương trình khuyến mại, gửi thư hàng loạt hoặc "thư rác", truyền bá "thư rác", "thư dây chuyền", chiến dịch mang tính chính trị, quảng cáo, cuộc thi, xổ số hoặc lôi kéo không mong đợi;

 8. Nội dung có chứa hoạt động và/hoặc bán hàng thương mại mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi, chẳng hạn như các cuộc thi, rút thăm trúng thưởng, trao đổi, quảng cáo và mô hình kim tự tháp;

 9. Thông tin riêng tư của các bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn bởi họ, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử, số An sinh Xã hội/Sổ bảo hiểm Xã hội và số thẻ tín dụng;

 10. Có chứa các trang truy cập hạn chế hoặc yêu cầu mật khẩu hoặc các trang hay hình ảnh ẩn (không liên kết đến hay từ một trang có thể truy cập khác); Vi rút, dữ liệu lỗi hay các tệp tin có hại, hỏng hay phá hoại khác;

 11. Nội dung không liên quan đến chủ đề của Vùng tương tác đăng tải Nội dung đó; hoặc

 12. Nội dung hoặc liên kết đến nội dung mà theo toàn quyền quyết định của Visa24h (a) vi phạm quy định của các tiểu mục trên đây, (b) gây khó chịu, (c) hạn chế hay cản trở bất kỳ cá nhân khác trong việc sử dụng hay trải nghiệm Vùng tương tác hoặc Trang thông tin điện tử này hoặc (d) có thể khiến Visa24h hoặc các công ty liên kết hoặc người dùng của Visa24h đứng trước nguy cơ bị tổn hại hoặc chịu trách nhiệm pháp lý dưới mọi hình thức.

Visa24h không chịu trách nhiệm và trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ Nội dung nào mà quý vị hay bất kỳ bên thứ ba nào đăng tải, lưu trữ hoặc tải lên hoặc đối với bất kỳ mất mát hay hư hại nào đối với Nội dung đó. Visa24h cũng không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sai sót, sự phỉ báng, nói xấu, bôi nhọ, thiếu sót, lừa dối, tục tĩu, khiêu dâm hay hành vi xúc phạm nào mà quý vị có thể gặp phải. Là nhà cung cấp dịch vụ tương tác, Visa24h không chịu trách nhiệm đối với mọi tuyên bố, khẳng định hay Nội dung mà người dùng của Visa24h cung cấp trong bất kỳ diễn đàn công khai, trang cá nhân hay Vùng tương tác nào khác. Mặc dù Visa24h không có nghĩa vụ sàng lọc, chỉnh sửa hay theo dõi bất kỳ Nội dung nào được đăng tải hoặc phân phát qua bất kỳ Vùng tương tác nào nhưng Visa24h bảo lưu quyền và có toàn quyền quyết định loại bỏ, sàng lọc, biên dịch hay chỉnh sửa mọi nội dung được đăng tải hoặc lưu trữ trên Trang thông tin điện tử này vào bất kỳ thời điểm nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo hoặc yêu cầu các bên thứ ba thay mặt mình thực hiện những hành động này và quý vị sẽ chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm đối với việc sao lưu các bản dự phòng và thay thế mọi Nội dung quý vị đăng tải hoặc lưu trữ trên Trang thông tin điện tử này bằng chi phí và phí tổn của chính quý vị.

Nếu quý vị được xác định có quyền nhân thân (bao gồm các quyền về thông tin tác giả hoặc tính toàn vẹn) đối với Nội dung, quý vị theo đó tuyên bố rằng (a) quý vị không yêu cầu sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân cùng với Nội dung hay bất kỳ tác phẩm phái sinh hoặc nâng cấp hay cập nhật nào; (b) quý vị không phản đối Visa24h hay các bên nhận quyền sử dụng, bên kế nhiệm và bên nhận chuyển nhượng của Visa24h công bố, sử dụng, sửa đổi, xóa và khai thác Nội dung; (c) quý vị từ bỏ vĩnh viễn và đồng ý không khiếu nại hay đòi hỏi bất kỳ quyền nào đối với bất kỳ và tất cả các quyền nhân thân của tác giả đối với Nội dung và (d) quý vị miễn trừ vĩnh viễn cho Visa24h, các bên nhận quyền sử dụng, bên kế nhiệm và bên nhận chuyển nhượng của Visa24h khỏi mọi khiếu nại mà quý vị có thể thực hiện chống lại Visa24h dựa trên bất kỳ quyền nhân thân nào.

Mọi hình thức sử dụng Vùng tương tác hay các phần khác của Trang thông tin điện tử này vi phạm với các điều trên đều vi phạm điều khoản của Thỏa thuận này và có thể dẫn đến, trong số các hình phạt khác, việc chấm dứt hoặc tạm đình chỉ các quyền sử dụng Vùng tương tác và/hoặc Trang thông tin điện tử này của quý vị.

ĐẶT CHỖ VỚI CÁC NHÀ CUNG CẤP LÀ BÊN THỨ BA THÔNG QUA Visa24h

Sử dụng ứng dụng Đặt chỗ nhanh. Visa24h mang đến cho quý vị khả năng tìm kiếm, lựa chọn và đặt chỗ du lịch với các nhà cung cấp là bên thứ ba mà không cần rời khỏi trang thông tin điện tử Visa24h. Bằng việc đặt chỗ du lịch thông qua ứng dụng Đặt chỗ nhanh, quý vị sẽ trở thành thành viên của Visa24h nếu trước đó quý vị chưa tham gia. Là thành viên của Visa24h, quý vị có thể đăng đánh giá du lịch, tham gia các diễn đàn thảo luận, gửi nội dung trên Visa24h qua thư điện tử cho bản thân và người khác, truy cập và nhận bản tin và nội dung lập kế hoạch du lịch dành riêng cho thành viên và tham gia khảo sát, các cuộc thi hoặc rút thăm trúng thưởng.

Bằng việc sử dụng ứng dụng Đặt chỗ nhanh, quý vị xác nhận rằng quý vị chấp nhận các nguyên tắc được mô tả trong Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi và tất cả các điều khoản và điều kiện này. Ngoài ra, quý vị đảm bảo rằng quý vị đủ 18 tuổi trở lên, quý vị có thẩm quyền pháp lý để tham gia vào Thỏa thuận này và sử dụng ứng dụng Đặt chỗ nhanh và trang thông tin điện tử này theo các điều khoản và điều kiện này và mọi thông tin quý vị cung cấp đều đúng sự thật và chính xác. Quý vị cũng đồng ý rằng quý vị sẽ chỉ sử dụng ứng dụng Đặt chỗ nhanh để thực hiện các yêu cầu đặt chỗ hợp pháp cho quý vị hoặc người khác mà quý vị được ủy quyền thực hiện hợp pháp. Nghiêm cấm mọi yêu cầu đặt chỗ giả tạo hoặc gian lận và Visa24h có thể chấm dứt tư cách thành viên của bất kỳ người dùng nào tìm cách thực hiện các đặt chỗ như vậy. Nếu quý vị có tài khoản Visa24h, quý vị sẽ bảo vệ thông tin tài khoản của mình, sẽ giám sát và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc người khác sử dụng tài khoản của quý vị .

LÀ NGƯỜI DÙNG CỦA TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NÀY, BAO GỒM CẢ ĐẶT CHỖ NHANH, QUÝ VỊ HIỂU VÀ ĐỒNG Ý RẰNG: (1) CẢ Visa24h VÀ CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT CỦA Visa24h ĐỀU KHÔNG PHẢI CHỊU BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM NÀO ĐỐI VỚI QUÝ VỊ HAY NGƯỜI KHÁC VỀ CÁC GIAO DỊCH TRÁI PHÉP ĐƯỢC THỰC HIỆN BẰNG MẬT KHẨU HOẶC TÀI KHOẢN CỦA QUÝ VỊ; VÀ (2) VIỆC SỬ DỤNG TRÁI PHÉP MẬT KHẨU HOẶC TÀI KHOẢN CỦA QUÝ VỊ CÓ THỂ KHIẾN QUÝ VỊ PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI CẢ Visa24h VÀ NHỮNG NGƯỜI DÙNG KHÁC.

Khi quý vị thực hiện đặt chỗ với sự hỗ trợ của ứng dụng Đặt chỗ nhanh, chúng tôi sẽ thu thập thông tin thanh toán của quý vị và truyền thông tin này đến nhà cung cấp để hoàn thành giao dịch như được đề cập trong Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi. Xin lưu ý rằng nhà cung cấp chứ không phải Visa24h sẽ xử lý khoản thanh toán và thực hiện yêu cầu đặt chỗ của quý vị.

Visa24h và các công ty liên kết của Visa24h sẽ không tùy ý gây trở ngại cho việc đặt chỗ, tuy nhiên chúng tôi có quyền hủy hoặc không xử lý yêu cầu đặt chỗ trong một số trường hợp nhất định, chẳng hạn như khi không còn chỗ hoặc khi chúng tôi có lý do hợp lý để nghi ngờ một yêu cầu đặt chỗ là gian lận. Visa24h cũng có quyền thực hiện các biện pháp để xác minh danh tính của quý vị khi xử lý yêu cầu đặt chỗ của quý vị.

Trong trường hợp hiếm gặp là quý vị đặt chỗ khi còn phòng nhưng phòng đó đã có người sử dụng trước lúc quý vị nhận phòng thì giải pháp duy nhất của quý vị là liên hệ với nhà cung cấp để thực hiện lựa chọn thay thế hoặc hủy đặt chỗ của quý vị.

Nhà cung cấp là bên thứ ba. Visa24h không phải là một đại lý du lịch và không cung cấp hay sở hữu các dịch vụ vận tải hoặc ăn ở. Mặc dù Visa24h hiển thị thông tin về các cơ sở kinh doanh thuộc sở hữu của các nhà cung cấp là bên thứ ba và hỗ trợ cho việc đặt chỗ với một số nhà cung cấp nhất định trên Đặt chỗ nhanh và các trang thông tin điện tử liên kết nhưng hành động đó không hàm ý, gợi ý hay cấu thành sự bảo trợ hay phê duyệt củaVisa24h đối với các nhà cung cấp là bên thứ ba hay bất kỳ quan hệ liên kết nào giữa Visa24h và các nhà cung cấp là bên thứ ba. Mặc dù các thành viên của Visa24h có thể xếp hạng và đánh giá các cơ sở kinh doanh cụ thể dựa trên trải nghiệm riêng của họ nhưng Visa24h không xác nhận hay giới thiệu các sản phẩm hoặc dịch vụ của bất kỳ nhà cung cấp là bên thứ ba nào. Quý vị đồng ý rằng Visa24h không phải chịu trách nhiệm về tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin mà Visa24h có được từ các nhà cung cấp là bên thứ ba và hiển thị trên trang thông tin điện tử hoặc ứng dụng của mình.

Nếu quý vị thực hiện đặt chỗ với nhà cung cấp là bên thứ ba, quý vị đồng ý xem lại và chịu sự ràng buộc của các điều khoản và điều kiện của nhà cung cấp liên quan đến việc sử dụng dịch vụ và sử dụng trang thông tin điện tử (“Điều khoản sử dụng”), Chính sách Quyền riêng tư và các quy tắc hoặc chính sách khác liên quan đến trang thông tin điện tử hoặc cơ sở kinh doanh của nhà cung cấp. Quý vị tự chịu mọi rủi ro khi giao dịch với các nhà cung cấp là bên thứ ba. Visa24h không chịu trách nhiệm pháp lý liên quan đến các hành vi, thiếu sót, lỗi, khẳng định, bảo đảm, vi phạm hoặc sơ suất của bất kỳ nhà cung cấp là bên thứ ba nào hay đối với mọi thương tích về người, tử vong, thiệt hại tài sản hay thiệt hại hoặc chi phí khác phát sinh từ hoạt động tương tác/giao dịch của quý vị với nhà cung cấp bên thứ ba.

Trang thông tin điện tử này có thể liên kết quý vị đến các trang thông tin điện tử của nhà cung cấp hoặc các trang thông tin điện tử khác mà Visa24h không điều hành hay kiểm soát. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo phần “Liên kết đến Trang thông tin điện tử của bên thứ ba” dưới đây.

Đặt chỗ nhà nghỉ/phòng cho thuê với các nhà cung cấp là bên thứ ba niêm yết trên các trang thông tin điện tử liên kết. Visa24h và một số công ty liên kết của Visa24h hoạt động với tư cách là đầu mối giao dịch để cho phép khách du lịch tham gia vào các thỏa thuận thuê nhà nghỉ/phòng hoặc giao dịch cho thuê với chủ sở hữu và người quản lý của cơ sở kinh doanh (mỗi bên như vậy là một “Nhà quảng cáo”). Là người dùng, quý vị phải chịu trách nhiệm về việc sử dụng Trang thông tin điện tử này, các trang thông tin điện tử liên kết của chúng tôi và mọi giao dịch liên quan đến việc thuê nhà nghỉ/phòng được hỗ trợ thông qua ứng dụng Đặt chỗ nhanh và/hoặc được niêm yết trên các trang thông tin điện tử liên kết. Chúng tôi không sở hữu, quản lý hay ký hợp đồng cho bất kỳ cơ sở kinh doanh nhà nghỉ/phòng cho thuê nào được niêm yết trên Trang thông tin điện tử này hoặc các trang thông tin điện tử liên kết của chúng tôi.

Do Visa24h và các công ty liên kết của Visa24h đều không có liên quan đến giao dịch thuê giữa khách du lịch và Nhà quảng cáo nên mọi tranh chấp hoặc mâu thuẫn liên quan đến giao dịch thực tế hoặc tiềm năng giữa quý vị và Nhà quảng cáo, bao gồm các tranh chấp hoặc mâu thuẫn về chất lượng, điều kiện, sự an toàn hoặc tính hợp pháp của cơ sở kinh doanh được niêm yết, độ chính xác của nội dung đăng tải, khả năng cho thuê cơ sở kinh doanh nhà nghỉ/phòng cho thuê của Nhà quảng cáo hay khả năng thanh toán của quý vị cho các chi phí của cơ sở kinh doanh nhà nghỉ/phòng cho thuê, hoàn toàn thuộc trách nhiệm của mỗi người dùng. Quý vị hiểu và đồng ý rằng quý vị có thể phải ký kết thỏa thuận thuê riêng rẽ với Nhà quảng cáo trước khi thực hiện đặt chỗ hoặc mua sản phẩm hay dịch vụ và thỏa thuận đó có thể áp đặt những hạn chế bổ sung đối với yêu cầu đặt chỗ, sản phẩm hoặc dịch vụ của quý vị.

Điều khoản về thanh toán tiền thuê nhà nghỉ/phòng

Quý vị đồng ý thanh toán cho Nhà quảng cáo hoặc công ty liên kết của Visa24h đại diện cho Nhà quảng cáo khoản phí dịch vụ cho mọi đặt chỗ nhà nghỉ/phòng cho thuê theo đúng các quy định của Điều khoản sử dụng trên trang thông tin điện tử liên kết. Công ty liên kết của Visa24h có thể thực hiện tư cách một đại lý có thẩm quyền hạn chế của Nhà quảng cáo nhằm mục đích duy nhất là chuyển khoản thanh toán của quý vị đến Nhà quảng cáo.

Để biết thêm thông tin về các khoản phí nhà nghỉ/phòng cho thuê, tiền đặt cọc đảm bảo, xử lý thanh toán, hủy bỏ và hoàn tiền, vui lòng tham khảo Điều khoản sử dụng trên các trang thông tin điện tử liên kết của chúng tôi. Bằng việc đặt chỗ nhà nghỉ/phòng cho thuê với sự hỗ trợ từ một trong các trang thông tin điện tử liên kết của chúng tôi, quý vị xác nhận và đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Quyền riêng tư của trang thông tin điện tử đó.

ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH

Du lịch quốc tế. Khi quý vị đặt chỗ du lịch quốc tế với các nhà cung cấp là bên thứ ba hoặc lập kế hoạch cho chuyến đi quốc tế sử dụng Trang thông tin điện tử này, quý vị chịu trách nhiệm đảm bảo rằng quý vị đáp ứng tất cả các yêu cầu nhập cảnh và các giấy tờ du lịch của quý vị, bao gồm hộ chiếu và thị thực, đều hợp lệ.

Để biết các yêu cầu về hộ chiếu và thị thực, vui lòng tham vấn thông tin tại đại sứ quán hoặc lãnh sự quán liên quan. Vì các yêu cầu này có thể thay đổi vào bất kỳ thời điểm nào, do đó hãy nhớ kiểm tra thông tin cập nhật trước khi đặt chỗ và khởi hành. Visa24h không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với khách du lịch bị từ chối lên máy bay hoặc nhập cảnh vào quốc gia bất kỳ vì khách du lịch đó không mang theo giấy tờ du lịch theo yêu cầu của hãng hàng không, cơ quan có thẩm quyền hoặc quốc gia liên quan, bao gồm cả các quốc gia mà khách du lịch chỉ quá cảnh trên đường đi.

Quý vị cũng có trách nhiệm tham khảo ý kiến bác sĩ để biết các khuyến nghị hiện hành về tiêm chủng trước khi du lịch quốc tế và đảm bảo rằng quý vị đáp ứng được tất cả các yêu cầu nhập cảnh về sức khỏe và tuân theo tất cả hướng dẫn y tế liên quan đến chuyến đi của quý vị.

Mặc dù hầu hết các chuyến du lịch, bao gồm cả du lịch tới các điểm đến quốc tế, đều được thực hiện mà không xảy ra bất kỳ sự cố nào nhưng du lịch đến một số điểm đến nhất định có thể có rủi ro cao hơn các điểm đến khác. Visa24h khuyến khích hành khách tìm hiểu và xem xét các lệnh cấm, cảnh báo, thông báo và tư vấn du lịch do chính phủ nước sở tại của quý vị và chính phủ của quốc gia điểm đến ban hành trước khi đặt chỗ du lịch đến các điểm đến quốc tế. BẰNG VIỆC NIÊM YẾT THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN DU LỊCH TỚI CÁC ĐIỂM ĐẾN QUỐC TẾ CỤ THỂ, Visa24h KHÔNG KHẲNG ĐỊNH HAY ĐẢM BẢO RẰNG QUÝ VỊ NÊN DU LỊCH ĐẾN CÁC ĐỊA ĐIỂM ĐÓ VÀ KHÔNG CÓ RỦI RO VÀ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI NHỮNG THIỆT HẠI HOẶC TỔN THẤT CÓ THỂ PHÁT SINH DO VIỆC DU LỊCH TỚI CÁC ĐIỂM ĐẾN ĐÓ.

KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

XIN VUI LÒNG ĐỌC KỸ PHẦN NÀY. PHẦN NÀY GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA Visa24h ĐỐI VỚI QUÝ VỊ VỀ NHỮNG VẤN ĐỀ CÓ THỂ PHÁT SINH LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC QUÝ VỊ SỬ DỤNG TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NÀY. NẾU QUÝ VỊ KHÔNG HIỂU CÁC ĐIỀU KHOẢN TRONG PHẦN NÀY HOẶC CÁC PHẦN KHÁC TRONG THỎA THUẬN, VUI LÒNG THAM VẤN LUẬT SƯ ĐỂ LÀM RÕ TRƯỚC KHI TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NÀY.

THÔNG TIN, PHẦN MỀM, SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ ĐƯỢC CÔNG BỐ TRÊN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NÀY CÓ THỂ KHÔNG CHÍNH XÁC HOẶC CÓ LỖI, BAO GỒM CẢ LỖI LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC CÒN CHỖ VÀ LỖI VỀ GIÁ. Visa24h, CÁC CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT CỦA Visa24h (GỌI CHUNG LÀ "CÁC CÔNG TY THUỘC Visa24h MEDIA GROUP") KHÔNG ĐẢM BẢO VỀ ĐỘ CHÍNH XÁC VÀ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI, MỌI LỖI HOẶC NỘI DUNG THIẾU CHÍNH XÁC KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN THÔNG TIN VÀ MÔ TẢ VỀ KHÁCH SẠN, CƠ SỞ KINH DOANH NHÀ NGHỈ/PHÒNG CHO THUÊ, HÃNG HÀNG KHÔNG, DU THUYỀN, XE HƠI VÀ CÁC SẢN PHẨM DU LỊCH KHÁC ĐƯỢC HIỂN THỊ TRÊN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NÀY (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN BỞI GIÁ, CÒN CHỖ, ẢNH CHỤP, DANH SÁCH TIỆN NGHI CỦA KHÁCH SẠN HOẶC CƠ SỞ KINH DOANH NHÀ NGHỈ/PHÒNG CHO THUÊ, MÔ TẢ CHUNG VỀ SẢN PHẨM, ĐÁNH GIÁ VÀ XẾP HẠNG. V.V.). NGOÀI RA, Visa24h CÔNG KHAI GIỮ QUYỀN SỬA MỌI LỖI VỀ VIỆC CÒN CHỖ VÀ GIÁ TRÊN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA MÌNH VÀ/HOẶC TRÊN CÁC ĐẶT CHỖ ĐANG CHỜ XỬ LÝ ĐƯỢC THỰC HIỆN VỚI GIÁ KHÔNG CHÍNH XÁC.

CÁC CÔNG TY THUỘC Visa24h MEDIA GROUP KHÔNG ĐƯA RA BẤT KỲ KHẲNG ĐỊNH/CAM KẾT NÀO VỀ TÍNH PHÙ HỢP CỦA THÔNG TIN, PHẦN MỀM, SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ ĐĂNG TẢI TRÊN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NÀY (NỘI DUNG TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ) HAY BẤT KỲ PHẦN NÀO TRONG ĐÓ VÌ BẤT KỲ MỤC ĐÍCH GÌ VÀ VIỆC ĐƯA VÀO HOẶC CHÀO BÁN BẤT KỲ SẢN PHẨM HAY DỊCH VỤ NÀO TRÊN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NÀY KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ CÁC CÔNG TY THUỘC Visa24h MEDIA GROUP XÁC NHẬN HAY GIỚI THIỆU CÁC SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ ĐÓ. TẤT CẢ THÔNG TIN, PHẦN MỀM, SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ ĐÓ ĐƯỢC CUNG CẤP "THEO ĐÚNG THỰC TẾ" MÀ KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO. CÁC CÔNG TY THUỘC Visa24h MEDIA GROUP KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CÁC BẢO ĐẢM, ĐIỀU KIỆN HOẶC ĐIỀU KHOẢN KHÁC THUỘC MỌI HÌNH THỨC THỂ HIỆN RẰNG TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NÀY, MÁY CHỦ HOẶC MỌI THƯ ĐIỆN TỬ GỬI TỪ CÁC CÔNG TY THUỘC Visa24h MEDIA GROUP KHÔNG CHỨA VI RÚT HOẶC CÁC PHẦN TỬ CÓ HẠI KHÁC. TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP, Visa24h TẠI ĐÂY TỪ CHỐI TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM VÀ ĐIỀU KIỆN LIÊN QUAN ĐẾN THÔNG TIN, PHẦN MỀM, SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ NÀY, BAO GỒM TẤT CẢ BẢO ĐẢM VÀ ĐIỀU KIỆN HOẶC ĐIỀU KHOẢN HÀM Ý THUỘC MỌI HÌNH THỨC VỀ KHẢ NĂNG THƯƠNG MẠI, SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, QUYỀN SỞ HỮU, QUYỀN CHIẾM HỮU BÌNH THƯỜNG VÀ KHÔNG VI PHẠM.

Visa24h CŨNG CÔNG KHAI TỪ CHỐI MỌI BẢO ĐẢM, KHẲNG ĐỊNH HOẶC ĐIỀU KHOẢN KHÁC THUỘC MỌI HÌNH THỨC VỀ ĐỘ CHÍNH XÁC HAY ĐẶC ĐIỂM ĐỘC QUYỀN CỦA NỘI DUNG TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ.

KHÔNG CÓ QUY ĐỊNH NÀO TRONG THỎA THUẬN NÀY SẼ LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA Visa24h ĐỐI VỚI (I) TỬ VONG HAY THƯƠNG TÍCH VỀ CON NGƯỜI DO SƠ SUẤT; (II) GIAN LẬN; (III) TUYÊN BỐ GIAN LẬN (IV) VI PHẠM CỐ Ý HOẶC CẨU THẢ (V) MỌI TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ KHÁC KHÔNG ĐƯỢC LOẠI TRỪ THEO PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH.

CÁC NHÀ CUNG CẤP LÀ BÊN THỨ BA CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ KHÁCH SẠN HOẶC CƠ SỞ KINH DOANH NHÀ NGHỈ/PHÒNG CHO THUÊ, DỊCH VỤ DU LỊCH HOẶC DỊCH VỤ KHÁC TRÊN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NÀY LÀ CÁC NHÀ THẦU ĐỘC LẬP CHỨ KHÔNG PHẢI ĐẠI LÝ HAY NHÂN VIÊN CỦA CÁC CÔNG TY THUỘC Visa24h MEDIA GROUP. CÁC CÔNG TY THUỘC Visa24h MEDIA GROUP KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI CÁC HÀNH VI, LỖI, THIẾU SÓT, KHẲNG ĐỊNH, ĐẢM BẢO, VI PHẠM HAY SƠ SUẤT CỦA BẤT KỲ NHÀ CUNG CẤP NÀO NHƯ VẬY HAY ĐỐI VỚI BẤT KỲ THƯƠNG TÍCH VỀ NGƯỜI, TỬ VONG, THIỆT HẠI TÀI SẢN HAY THIỆT HẠI HOẶC CHI PHÍ KHÁC PHÁT SINH. CÁC CÔNG TY THUỘC Visa24h MEDIA GROUP KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VÀ SẼ KHÔNG HOÀN TIỀN TRONG TRƯỜNG HỢP CÓ CHẬM TRỄ, HỦY, ĐẶT CHỖ TRƯỚC QUÁ NHIỀU, ĐÌNH CÔNG, BẤT KHẢ KHÁNG HOẶC CÁC NGUYÊN NHÂN KHÁC NẰM NGOÀI TẦM KIỂM SOÁT TRỰC TIẾP CỦA HỌ VÀ HỌ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ CHI PHÍ BỔ SUNG, THIẾU SÓT, CHẬM TRỄ, THAY ĐỔI TUYẾN ĐƯỜNG HOẶC HÀNH ĐỘNG CỦA BẤT KỲ CHÍNH PHỦ HOẶC CƠ QUAN NÀO.

PHỤ THUỘC VÀO CÁC QUY ĐỊNH Ở TRÊN, QUÝ VỊ TỰ CHỊU MỌI RỦI RO KHI SỬ DỤNG TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NÀY VÀ TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, CÁC CÔNG TY THUỘC Visa24h MEDIA GROUP (HOẶC CÁC CÁN BỘ/GIÁM ĐỐC, THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN GIÁM ĐỐC VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT CỦA HỌ) SẼ KHÔNG PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI MỌI TỔN THẤT HOẶC THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, MANG TÍNH TRỪNG PHẠT, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT HOẶC MANG TÍNH HẬU QUẢ HOẶC MỌI TỔN THẤT VỀ THU NHẬP, LỢI NHUẬN, SỰ TÍN NHIỆM, DỮ LIỆU, HỢP ĐỒNG, VIỆC SỬ DỤNG TIỀN HOẶC TỔN THẤT HAY THIỆT HẠI PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN DƯỚI MỌI HÌNH THỨC ĐẾN GIÁN ĐOẠN KINH DOANH PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN, VIỆC QUÝ VỊ TRUY CẬP, HIỂN THỊ HOẶC SỬ DỤNG TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NÀY HOẶC SỰ CHẬM TRỄ HOẶC KHÔNG THỂ TRUY CẬP, HIỂN THỊ HAY SỬ DỤNG TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NÀY (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN BỞI VIỆC QUÝ VỊ TIN TƯỞNG VÀO CÁC ĐÁNH GIÁ VÀ Ý KIẾN XUẤT HIỆN TRÊN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NÀY; MỌI VI RÚT MÁY TÍNH, THÔNG TIN, PHẦN MỀM, TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐƯỢC LIÊN KẾT, SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ NHẬN ĐƯỢC THÔNG QUA TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NÀY; HOẶC BẰNG CÁCH KHÁC PHÁT SINH TỪ VIỆC TRUY CẬP, HIỂN THỊ HOẶC SỬ DỤNG TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NÀY) CHO DÙ DỰA TRÊN LÝ DO SƠ SUẤT, HỢP ĐỒNG, NGHĨA VỤ NGOÀI HỢP ĐỒNG, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NGHIÊM NGẶT HAY CÁC LÝ DO KHÁC VÀ NGAY CẢ KHI Visa24h ĐÃ ĐƯỢC CẢNH BÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA CÁC THIỆT HẠI ĐÓ.

CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY CŨNG NHƯ TUYÊN BỐ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỀ CẬP Ở TRÊN KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÁC QUYỀN PHÁP LÝ BẮT BUỘC KHÔNG ĐƯỢC LOẠI TRỪ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH.

Nếu Các công ty thuộc Visa24h Media Group phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan dưới bất kỳ hình thức nào đến việc quý vị sử dụng trang thông tin điện tử hoặc dịch vụ của chúng tôi thì trong mọi trường hợp, tổng trách nhiệm pháp lý của Các công ty thuộc Visa24h Media Group sẽ không vượt quá giá trị lớn hơn của (a) khoản phí giao dịch đã được thanh toán cho Visa24h cho các giao dịch trên Trang thông tin điện tử này làm phát sinh khiếu nại đó, hoặc (b) Một trăm đô la (USD 100.00).

Giới hạn trách nhiệm pháp lý thể hiện sự phân chia rủi ro giữa các bên. Giới hạn được quy định trong phần này sẽ vẫn tồn tại và được áp dụng ngay cả khi các mục đích cơ bản của các biện pháp khắc phục giới hạn được quy định trong các điều khoản này không thực hiện được. Giới hạn trách nhiệm pháp lý được quy định trong các điều khoản này phục vụ lợi ích của Các công ty thuộc Visa24h Media Group.

BỒI HOÀN

Quý vị đồng ý bảo vệ và bồi hoàn cho Visa24h và các công ty liên kết của Visa24h cũng như các cán bộ/giám đốc, thành viên hội đồng quản trị/ban giám đốc, nhân viên và đại lý của họ khỏi mọi khiếu nại, vụ kiện, yêu cầu, thu hồi, tổn thất, thiệt hại, khoản tiền phạt, hình phạt hoặc các chi phí hay phí tổn khác dưới mọi hình thức hoặc tính chất, bao gồm nhưng không giới hạn bởi phí kế toán và pháp lý hợp lý do bên thứ ba yêu cầu do:

 • (i) quý vị vi phạm Thỏa thuận này hoặc các văn bản/tài liệu được đề cập trong Thỏa thuận này;

 • (ii) quý vị vi phạm bất kỳ luật nào hay quyền của bên thứ ba; hoặc

 • (iii) quý vị sử dụng Trang thông tin điện tử này.

LIÊN KẾT ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA BÊN THỨ BA

Trang thông tin điện tử này có thể chứa các siêu liên kết đến các trang thông tin điện tử do các bên không phải Visa24h điều hành. Những siêu liên kết đó chỉ được cung cấp cho quý vị với mục đích tham khảo. Chúng tôi không kiểm soát các trang thông tin điện tử đó và không chịu trách nhiệm về nội dung hay quyền riêng tư hoặc các nguyên tắc khác của các trang thông tin điện tử đó. Ngoài ra, quý vị cần thực hiện các biện pháp đề phòng để đảm bảo rằng mọi liên kết mà quý vị chọn hoặc phần mềm mà quý vị tải về (cho dù từ Trang thông tin điện tử này hay các trang thông tin điện tử khác) đều không có các phần tử như vi rút, sâu máy tính, chương trình trojan horse (ngựa thành Troy), khiếm khuyết hay các phần tử có tính phá hủy khác. Việc chúng tôi đưa các siêu liên kết vào các trang thông tin điện tử đó không ngụ ý bất kỳ việc xác nhận tài liệu nào trên các trang thông tin điện tử đó hoặc bất kỳ mối quan hệ liên kết nào với các nhà điều hành của các trang thông tin điện tử đó. Trong một số trường hợp, bên thứ ba có thể yêu cầu quý vị liên kết hồ sơ của quý vị trên Visa24h với hồ sơ trên một trang thông tin điện tử của bên thứ ba khác. Việc lựa chọn thực hiện như vậy hoàn toàn mang tính tùy chọn và quý vị có thể vô hiệu hóa việc cho phép liên kết thông tin này (với trang thông tin điện tử của bên thứ ba) vào bất kỳ thời điểm nào.

PHẦN MỀM TRÊN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NÀY

Trừ khi có quy định khác, tài liệu trên các trang thông tin điện tử được trình bày với mục đích duy nhất là cung cấp thông tin và để quảng bá các dịch vụ, trang thông tin điện tử, đối tác và sản phẩm khác của Visa24h có tại Hoa Kỳ, các lãnh thổ, các nước/khu vực thuộc quyền kiểm soát của hay được Hoa Kỳ bảo hộ. Các trang thông tin điện tử của Visa24h được Visa24h kiểm soát và điều hành từ văn phòng công ty tại Khu thịnh vượng chung Massachusetts tại Hoa Kỳ. Visa24h không đưa ra bất kỳ khẳng định nào về việc tài liệu trên các trang thông tin điện tử của Visa24h là phù hợp hay sẵn có để sử dụng ở bên ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ. Những người dùng lựa chọn truy cập trang thông tin điện tử Visa24h từ bên ngoài Hoa Kỳ thực hiện việc này theo quyết định riêng của mình và có trách nhiệm tuân thủ luật pháp của nước sở tại nếu và trong phạm vi được pháp luật nước sở tại áp dụng. Phần mềm từ các trang thông tin điện tử của Visa24h cũng phải tuân thủ quy định về kiểm soát xuất khẩu của Hoa Kỳ. Quý vị không được tải về hoặc bằng cách khác xuất khẩu hoặc tái xuất khẩu bất kỳ phần mềm nào từ các trang thông tin điện tử của Visa24h (a) đến (hoặc cho một công dân hoặc cư dân của) Cuba, I-rắc, Xu-đăng, Bắc Triều Tiên, Iran, Syria hoặc bất kỳ quốc gia nào khác bị Hoa Kỳ cấm vận hoặc (b) đến bất kỳ ai thuộc danh sách Các công dân bị chỉ định đặc biệt của Bộ Tài chính Hoa Kỳ hoặc Danh sách những người bị cấm xuất khẩu của Bộ Thương mại Hoa Kỳ. Bằng việc sử dụng các trang thông tin điện tử của Visa24h, quý vị khẳng định và đảm bảo rằng quý vị không cư trú, thuộc quyền kiểm soát hoặc là công dân hay cư dân của bất kỳ quốc gia nào nêu trên hay thuộc bất kỳ danh sách nào nêu trên.

Mọi phần mềm có sẵn để tải về từ các trang thông tin điện tử của Visa24h ("Phần mềm") đều là tác phẩm có bản quyền của Visa24h hoặc các công ty liên kết của Visa24h hoặc phần mềm của bên thứ ba khác đã được xác định. Việc quý vị sử dụng Phần mềm đó phải tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận cấp quyền sử dụng dành cho người sử dụng cuối cùng, nếu có, đi kèm hoặc được bao gồm trong Phần mềm ("Thỏa thuận cấp quyền sử dụng"). Quý vị không được cài đặt hoặc sử dụng bất kỳ Phần mềm nào đi kèm hoặc bao gồm Thỏa thuận cấp quyền sử dụng trừ khi quý vị đồng ý trước với các điều khoản trong Thỏa thuận cấp quyền sử dụng. Đối với mọi Phần mềm có sẵn để tải về trên Trang thông tin điện tử này mà không có Thỏa thuận cấp quyền sử dụng đi kèm, chúng tôi theo đây cấp cho quý vị với tư cách là người dùng, quyền sử dụng hạn chế, dành cho cá nhân và không thể chuyển nhượng để sử dụng Phần mềm cho mục đích xem và sử dụng dưới hình thức khác Trang thông tin điện tử này theo các điều khoản và điều kiện này và không cho mục đích nào khác.

Xin lưu ý rằng mọi Phần mềm, bao gồm nhưng không giới hạn bởi tất cả HTML, XML, mã Java và điều khiển Active X có trên Trang thông tin điện tử này đều thuộc quy<

YÊU CẦU GỌI LẠI TƯ VẤN

Gửi liên hệ

ĐẶT PHÒNG KHÁCH SẠN